Friday, May 23, 2014

Vardohus Festning (Vardo - the Fortress)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday, May 5, 2014

To Havoysund